Menü
SavePrintPDF

Általános szerződési és szállítási feltételek

 

Az AntiAging Medical Kft. (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 29. I/1., adószám: 257499094-1-41, cégjegyzékszám: CG-01-09-400544) mint az IdealMed Orvos-Esztétikai Centrum (1054 Budapest, Hold utca 29. I/1.) üzemeltetője, mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) az általa nyújtott 

orvos-esztétikai kezelések, 

kozmetikai, 

alakformáló és 

masszázs 

szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és ügyfele között létrejött egyes szolgáltatási szerződések általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: „ÁSZF”) az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1. Az ÁSZF hatálya. A szolgáltatási szerződés létrejötte, tárgya és tartalma

 

1.1 A jelen ÁSZF vonatkozik valamennyi, a Szolgáltatónál elérhető szolgáltatás igénybevételére, függetlenül attól, hogy az arra irányuló szerződést írásba foglalták-e vagy sem. A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét a weboldalán (www.idealmed.hu) közzéteszi. 

 

1.2 Szolgáltatási szerződés a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: „Páciens”) és a Szolgáltató (a továbbiakban együtt: „Felek”) között jön létre. A Páciens az időpontfoglalással, valamint a szolgáltatások megrendelésével, illetve igénybevételével a jelen Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

1.3 A Felek közötti szolgáltatási szerződés az adott szolgáltatás vonatkozásában a Páciens időpont foglalásával és az időpont Szolgáltató általi visszaigazolásával hatályosul azzal a kitétellel, hogy a Felek a Páciens megjelenésekor személyesen is kötnek szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással.

 

1.4 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások – tájékoztató jelleggel – az IdealMed Orvos-Esztétikai Centrum mindenkor aktuális weboldalán (www.idealmed.hu) részletesen feltüntetésre kerülnek. A Szolgáltató a szolgáltatások körét bármikor jogosult belátása szerint módosítani.

 

1.5 A Szolgáltatások árait a Szolgáltató weboldalán az egyes szolgáltatások leírásánál feltüntetett árlisták tartalmazzák. A Szolgáltató jogosult arra, hogy árait bármikor módosítsa, melyet honlapján (www.idealmed.hu) a változás hatályosulása előtt kellő időben közzé tesz. A Szolgáltató konkrét árajánlatot a konzultáción való személyes megjelenés alkalmával, a kezelést, beavatkozást megelőzően, a Páciens igényeinek felmérése, és a személyes egyeztetés alapján, szóban ad. Írásbeli ajánlatot a Szolgáltató csak külön igény esetén vagy egyedi esetben ad. A Szolgáltató honlapján közzétett árak és a személyes megjelenéskor tett Szolgáltatói árajánlat ütközése esetén a Páciens személyes megjelenésekor tett árajánlatban foglaltak az irányadók.

 

1.6 Nem minősül árajánlatnak, ha a Páciens a személyes konzultációt megelőzően személyesen, telefonon, közösségi oldalon, vagy e-mailben érdeklődik a szolgáltatásokról és annak díjairól, és azokról a Szolgáltató általános tájékoztatást ad. 

 

1.7 A konzultációs díj az egy hónapon belül igénybe vett Szolgáltatások esetén beleszámít az igénybe vett Szolgáltatás díjába.

 

1.8 Az akciós, promóciós szolgáltatási árak kizárólag a megjelölt időszakra és/vagy Szolgáltatásokra érvényesíthetőek és más kedvezménnyel nem vonhatók össze. A 3-4 alkalmas kezelésekre adott árengedmény esetén – eltérő megállapodás hiányában – a szerződéskötéstől számított hat hónapon belül valamennyi kezelést igénybe kell venni.

 

1.9 A Felek között létrejövő szerződések tárgya a szakorvosi konzultáció, továbbá az ez alapján a Páciens által igényelt és a Szolgáltató által nyújtani vállalt szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”). A Szolgáltatás konkrét szerződéses tárgyát és tartalmát a jelen ÁSZF, a Páciens személyes megjelenése során a Szolgáltató által adott árajánlat szerinti ár, a Páciens regisztrációs, tájékoztató és beleegyező nyilatkozatai tartalmazzák. A Páciens tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez a jelen ÁSZF rendelkezései elfogadása mellett el kell fogadnia az egyéb dokumentumokban rögzített feltételeket is. A Páciens tudomásul veszi továbbá, hogy az árajánlat elfogadásával vagy a regisztrációs, tájékoztató és beleegyező nyilatkozatok aláírásával és/vagy a szolgáltatás igénybevételével megrendeli a Szolgáltatásokat.

 

1.10 A Páciens köteles betartani és az esetleges kísérőivel betartatni a Szolgáltató mindenkori házirendjét. A Páciens tudomásul veszi, hogy a Házirend be nem tartása esetén a Szolgáltató jogosult a kezelés megkezdését megtagadni vagy már folyó kezelés esetén azt félbeszakítani. Ennek további, fizetési kötelezettséggel járó jogkövetkezményeit a 6. pont tartalmazza.

 

2. Bejelentkezés

 

2.1 A Szolgáltatások kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján vehetők igénybe. Időpontot telefonon, e-mailben vagy honlapon található időpontfoglalási űrlap kitöltésével lehet igényelni.

A Páciens által történt előzetes időpontfoglalás csak akkor válik véglegessé, ha azt a Szolgáltató munkatársa írásban visszaigazolja. A Felek között elektronikus úton szerződés nem jön létre.

 

2.2 A lefoglalt időpontot legkésőbb 24 órával megelőzően emlékeztető email és SMS üzenet kerül kiküldésre a Páciens által a foglaláskor megadott mobil telefonszámra. Ha Páciens telefonszám nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató munkatársa legkésőbb a lefoglalt időpontot megelőző napon emailben emlékezteti a Pácienst a lefoglalt időpontra.

 

2.3 A Páciens köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót e-mailben, sms-ben vagy telefonon, amennyiben a lefoglalt időpontban megjelenni nem tud.

 

2.4 A késésre, az időpont halasztására és lemondására vonatkozó rendelkezéseket a 3. pont tartalmazza.

 

2.4 Amennyiben a Páciensnek a Szolgáltató felé fizetési kötelezettsége áll fenn, a Szolgáltató csak akkor biztosít a Páciens részére időpontot, ha fennálló fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. A fizetési kötelezettség teljesítéséig a Szolgáltató jogosult a további bejelentkezést és a Szolgáltatás teljesítését is megtagadni.

 

3. A Szolgáltatások igénybevételének feltételei

 

3.1 A Szolgáltató orvos-esztétikai beavatkozásokat kizárólag az IdealMed Orvos-Esztétikai Centrum orvosával történt előzetes konzultációt követően végez. Az időpont egyeztetés alkalmával a Páciens számára a Szolgáltató – lehetőségei szerint – biztosítja, hogy úgy foglaljon időpontot, hogy amennyiben a konzultációt követően a kezelés mellett dönt, a Szolgáltató a kezelést azonnal el tudja végezni, feltéve, hogy a kezelés azonnali igénybevételének nincs szakorvosi kontraindikációja.

 

3.2 A Szolgáltató kozmetikai, alakformáló és masszázs szolgáltatásainak igénybevételéhez előzetes orvosi konzultáció nem szükséges, kivéve, ha a Páciens ezt az időpont foglaláskor kifejezetten, előzetesen kéri a Szolgáltatótól.

 

3.3 A Páciens köteles a szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni. 

 

3.4 A Páciens a Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli tájékoztatást kap a szolgáltatás teljes menetéről. A Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a szóbeli tájékoztatást és a Szolgáltató által rendszeresített formanyomtatványokat, tájékoztató, beleegyező nyilatkozatokat elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételéhez, és azok aláírásával elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült ahhoz, hogy a kezelésnek alávesse magát. Amennyiben a Páciens ugyanazt a kezelést korábban már igénybe vette, az arról szóló beleegyező nyilatkozatot egyszer már aláírta, úgy ismételt kezelés esetében – a jogszabályi előírások ellentétes rendelkezései hiányában – ráutaló magatartásával is létrejön a szerződés, illetve elvégezhető a Szolgáltatás.

 

3.5 A Páciens részére lefoglalt időpont a kezelés kezdési időpontja. A pontos kezdéshez 10 perccel előbbi érkezés szükséges. Amennyiben a Páciens közvetlenül az időpontja előtt közli a késését, és maximum 10 percet késik, a Szolgáltató azt tudomásul veszi. Amennyiben a Páciens közli a késést, de az előre láthatólag meghaladja a 10 percet, úgy abban az esetben az adott körülmények figyelembevételével a Szolgáltató jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy teljesíti-e a Szolgáltatást vagy új időpont foglalása szükséges. Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatást elvégzi, azonban az a tervezettnél rövidebb ideig tart, az elmaradt rész későbbi “pótlására” nincs lehetőség, a Páciens kár- vagy költségtérítésre nem jogosult.

 

3.6 A Páciens jogosult a lefoglalt időpontot legkésőbb 24 órával azt megelőzően díjmentesen elhalasztani más időpontra, telefonon, e-mailen vagy egyéb szöveges üzenetben. A halasztott időpont lefoglalására a bejelentkezésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A fenti időtartamokon belüli halasztás a Páciens részéről való lemondásnak minősül és a 6. pontban foglalt kötbér fizetési kötelezettséget keletkezteti a Páciens oldalán. 

 

3.7 A Páciens az előzetesen lefoglalt időpontot legkésőbb 24 órával azt megelőzően díjmentesen tudja lemondani telefonon, e-mailen vagy egyéb szöveges üzenetben. Az időponton való meg nem jelenés lemondásnak minősül és a 6. pontban foglalt kötbér fizetési kötelezettséget keletkezteti a Páciens oldalán. 

 

3.8 A Szolgáltató jogosult arra, hogy ha a Szolgáltatás elvégzését előleg fizetéshez köti, az előleg határidőben történő meg nem fizetése esetén a Páciens időpontját – a Páciens egyidejű értesítése mellett – törölje, mely egyúttal a Páciens szerződéstől való elállásának is minősül.

 

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

4.1 A Szolgáltató, illetve a Szolgáltató képviseletében szolgáltatást nyújtó személy tevékenységét az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, az etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten, szakmai kompetenciáinak megfelelően, továbbá a tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, előírások, szakmai szabályok és protokollok betartásával nyújtja.

 

4.2 A Szolgáltató a Szolgáltatást a Páciens adatszolgáltatása, és (adott Szolgáltatások esetében) az előzetes szakorvosi konzultáció alapján végzi. A Szolgáltató a Szolgáltatás szakmai szempontú elemeit maga jogosult meghatározni, illetve jogosult a kezelés során azt bármikor megváltoztatni.

 

4.3 A Szolgáltató a szolgáltatások teljesítéséhez jogosult közreműködőket, alvállalkozókat igénybe venni, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha a tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató a közvetített szolgáltatásokat változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron értékesíti a Páciens részére.

 

4.4 A Szolgáltató a szakmai szabályok betartására akkor is köteles, ha ez a Páciens kérésével vagy igényével ellentétes. Ha a Páciens által kért kezelés, beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, Szolgáltató köteles az ellátást megtagadni. A Szolgáltató jogosult továbbá a kezelést akkor is megtagadni, ha

a Páciens által kért Szolgáltatás szakmailag nem indokolt, vagy

ha a szükséges ellátás nyújtásához a Szolgáltatónál nincsenek meg a szükséges személyi, illetve tárgyi feltételek, vagy ha a Páciens vagy kísérője az együttműködési kötelezettséget és/vagy házirendet súlyosan vagy a kezelés eredményére kihatóan megsérti, vagy ha a Szolgáltató személyzetével, más Páciensekkel vagy a Szolgáltató székhelyén tartózkodó harmadik személyekkel szemben Páciens, képviselője vagy a vele együtt érkező személy sértő vagy fenyegető magatartást tanúsít, mások életét vagy testi épségét veszélyezteti, vagy

ha fizetési kötelezettségének a Páciens nem tesz eleget. Ezekben az esetekben a Szolgáltató jogosult arra, hogy a Páciens szerződésszegésére figyelemmel kár- illetve költségtérítést követeljen a 6. pontban foglaltak szerint, ugyanakkor Páciens a Szolgáltatóval szemben költségei vagy kára megtérítését nem követelheti.

 

4.5 Ha bármely előre nem látható váratlan külső ok vagy körülmény miatt Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására a lefoglalt időpontban vagy helyen nem képes, nem minősül Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, így a Páciens új, egyeztetett időpontban, illetve helyen veheti igénybe a szolgáltatást.

 

4.6 Szolgáltató jogosult arra, hogy a kezelőorvos/kezelő személy személyét megváltoztassa, amiről a Pácienst – amennyiben lehetséges – előre, kellő időben tájékoztatja.

 

4.7 A Pácines tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató garanciát és felelősséget az elvégzett kezelésre vállal, nem pedig a kezelés eredményére, hiszen azt számos, a Szolgálttó kompetenciáján, felelősségén és lehetőségén túlmutató tényező befolyásolja, tehát eredménykötelem nem áll fenn.

 

5. A Páciens jogai és kötelezettségei

 

5.1 A Páciens köteles a lefoglalt időpontot megelőzően legkésőbb 10 perccel megjelenni, a lefoglalt időpontban kezelés megkezdésére készen állni, a Szolgáltató által az igényelt kezeléssel összefüggésben kért adatokat és tájékoztatást megadni, a házirendet betartani és a kísérőjével betartatni, valamint a Szolgáltatás díját Szolgáltató részére megfizetni. A Páciens köteles továbbá tiszteletben tartani az ellátására vonatkozó és a hatályos magyar jogszabályokat, valamint a Szolgáltató működési rendjét.

 

5.2 A Páciens jogosult a kezelésről, annak menetéről és várható költségeiről tájékoztatást és árajánlatot kérni.

 

5.3 A Páciens tudomásul veszi, hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez előzetes személyes orvosi konzultáción való részvétel, valamint a kezelés/vizsgálat napján páciens regisztrációs dokumentáció és beleegyező nyilatkozat(ok) aláírása szükséges. A Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Szolgáltató által kért tájékoztató, vagy belegyező, állapotfelmérő nyilatkozatok aláírását megtagadja, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége és/vagy kára merült fel, úgy azt a Pácienssel szemben érvényesíteni (6. pont).

 

5.4 A Pácienst megilleti az önrendelkezéshez való jog, amelynek gyakorlása keretében szabadon döntheti el, hogy a Szolgáltatást igénybe kívánja-e venni. A Páciens a kezelést, orvosi beavatkozást bármikor jogosult visszautasítani, illetve megszakítani. A Szolgáltatás szerződéskötést követően történt megszakítása, magtagadása vagy megszüntetése esetén azonban a Páciens a már elvégzett Szolgáltatás díját, továbbá a Szolgáltató esetlegesen felmerült kárát és költségeit a 6. pont szerint köteles a Szolgáltatónak megfizetni.

 

5.5 A Páciens köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai, higiéniás és mentális állapotban személyesen megjelenni, ezek hiányában a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

 

5.6 A Páciens jogosult – az egészségügyi törvényben foglaltak szerint – a róla készült egészségügyi/kezelési dokumentációban foglaltakat megismerni.

 

5.7 A Páciens jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott információkat, különösképpen a Páciens egészségügyi állapotára vonatkozó és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat a vonatkozó jogszabályok szerint kezeljék. A Páciensnek joga van arról nyilatkozni, hogy kezeléséről, az elvégzendő beavatkozásokról, azok várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi és személyes adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. A Páciens tudomásul veszi, hogy törvényben szabályozott esetekben Szolgáltató az egészségügyi és/vagy személyes adatait a Páciens hozzájárulása hiányában is köteles közölni harmadik személyekkel.

 

5.8 A Páciens köteles Szolgáltatóval és munkatársaival együttműködni, és kifejezetten tájékoztatni a Szolgáltatót mindarról, amely szükséges lehet a megfelelő kezelés kiválasztásához, egyes beavatkozások és/vagy kezelések elvégzéséhez, ideértve többek között a Páciens betegségeit, gyógykezeléseit, a rendszeresen vagy az adott időben átmenetileg szedett gyógyszereit vagy gyógyhatású készítményeket, a Szolgáltatás nyújtását megelőző invazív és non-invazív orvosi/esztétikai beavatkozásokat. A Páciens együttműködési kötelezettségei közé tartozik az is, hogy a Szolgáltatónál igénybe vett kezeléssel kapcsolatban a Szolgáltatótól kapott rendelkezéseket minden esetben betartsa. A Páciens köteles továbbá a Szolgáltatónál – különösen első megjelenéskor – a jogszabályban előírt személyes adatait a Szolgáltató regisztrációt és/vagy adminisztratív háttérmunkát ellátó munkatársának hitelt érdemlően igazolni.

 

6. A Szolgáltatás díja és a fizetési feltételek. Speciális kötbér fizetési esetek

 

6.1 A szerződés szerinti Szolgáltatások díja a Szolgáltató árajánlata szerinti díj, mely magában foglalja a kezelés díját és az anyagköltséget. A Páciens tudomásul veszi, hogy az árajánlat szerinti díj csak változatlan körülmények esetén érvényes, azaz az abban előirányzott díjtételek a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható, de vagy szükséges és indokolt, vagy a Páciens által kifejezetten kért többlet beavatkozások/kezelések, további anyagszükséglet stb. miatt is módosulhatnak.

 

6.2 A teljesített Szolgáltatások díját a Páciens minden esetben köteles megfizetni a Szolgáltató részére, még akkor is, ha azt állítja, hogy a kezelés eredményével nem elégedett. A Páciens abban az esetben is a teljes díj megfizetésére köteles, ha a Páciens 10 percet meghaladó időtartamban késik, de a Szolgáltató a kezelést elvégzi, azonban a tervezettnél rövidebb időtartam alatt. Ebben az esetben a hiányzó időtartam pótlására – a Szolgáltató belátása szerinti kivételes esetektől eltekintve – nincs lehetőség és a Páciens erre hivatkozással semmilyen kártérítésre nem jogosult.

 

6.3 A Páciens a díjat a kezelést követően, a helyszínen köteles megfizetni készpénzben, bankkártyával vagy azonnali átutalással. Az egyes fizetési módok fizetéskor – adott esetben – értelemszerűen kombinálhatók.

 

6.4 Késedelmes fizetés esetén Páciens a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamat fizetésére köteles.

 

6.5 Ha a Páciens a díjat külföldi bankszámláról vagy bankkártyával fizeti meg, ennek valamennyi költsége, beleértve az átváltással felmerülő költségeket is, a Pácienst terheli.

 

6.6 Ha a Páciens a megkezdett kezelés megszakítását vagy megszüntetését kéri, az igénybe vett szolgáltatás díját, a Szolgáltató ebből eredő kárát, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségeit köteles Szolgáltató részére megfizetni.

 

6.7 Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását a jelen ÁSZF-ben szabályozott és meghatározott bármely okból megtagadja, ideértve azt az esetet is, ha a Szolgáltató a kezelést megkezdte, de annak befejezése vagy annak eredménye a Páciens szerződésszegése miatt meghiúsul, vagy a Páciens késése miatt a kezelés nem vagy részben nem végezhető el, a Páciens kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke megfelel az adott kezelés díjának.

 

6.8 Ha a Páciens a konzultációs időpontot 24 órán belül mondja le, a Szolgáltató ebből eredő kárát, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségeit, de legalább 15.000 Ft összeget köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

 

6.9 Az a nem várt eset, amikor a Szolgáltató bármely előre nem látható váratlan külső ok vagy körülmény miatt a szolgáltatás nyújtására a lefoglalt időpontban vagy helyen nem képes, nem minősül Szolgáltatói szerződésszegésnek, a Páciens pedig új egyeztetett időpontban veheti igénybe a szolgáltatást, kár- vagy költségtérítési igénnyel azonban nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

 

6.10 Abban az esetben, ha a Szolgáltatás igénybevétele olyan okból marad el, amiért a Páciens nem tehető felelőssé (ide értve különösen, de nem kizárólagosan azt az esetet is, ha egészségügyi probléma miatt nem végezhető el a Páciens által kért beavatkozás/kezelés), és azt hivatalos irattal igazolja, kötbér vagy díjfizetési kötelezettség a Pácienst nem terheli.

 

7. Adatvédelmi rendelkezések

 

7.1 A Szolgáltató a Páciens személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak és az IdealMed Orvos-Esztétikai Centrum saját Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. A hatályos Adatvédelmi Szabályzat az IdealMed Orvos-Esztétikai Centrum honlapján (www.idealmed.hu) elérhető.

 

7.2 A Szolgáltató tájékoztatja a Pácienst, hogy Páciens részéről az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Szolgáltató által a Páciens egészségi állapotáról kért, illetve általa szolgáltatott adatok, információk és ezek változásának a Szolgáltatóval való közlése az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges.

Adatszolgáltatás hiányában a Szolgáltató adott esetben nem a megfelelő kezelést nyújtja, illetőleg a beavatkozásokkal járó kockázatokat nem tudja megfelelően felmérni.

 

7.3 A Szolgáltató a Páciens elérhetőségi adatait (név, telefonszám, e-mail cím, levelezési cím stb.) adatbázisában rögzíti abból a célból, hogy a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, illetve a Pácienst érintő egyéb változásokról tájékoztassa.

 

8. Felelősség és szavatosság. Kizárások

 

8.1 A Szolgáltató a Szolgáltatásokat a mindenkori szakmai szabályoknak megfelelően, a legnagyobb szakmai gondosság mellett, legjobb tudása szerint nyújtja. A Páciens tudomásul veszi, hogy valamennyi beavatkozásnak, kezelésnek van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, azaz amelyet a szakmai szabályoknak megfelelően végzett, a Páciensnek kell viselnie.

 

8.2 A Szolgáltató mindent megtesz a Páciens által kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, ugyanakkor a Páciens tudomásul veszi, hogy a szervezet egyéni biológiai reakcióitól, valamint az előre látható és előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Tekintettel továbbá arra, hogy az esztétikai beavatkozások/kezelések eredményének megítélése egyénenként eltérő módon rendkívül szubjektív, a Szolgáltatót esztétikai jellegű reklamáció esetére semmiféle felelősség nem terheli, illetve a Szolgáltató kizár minden esztétikai jellegű reklamációhoz kapcsolódó anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget.

 

8.3 A műtéti és egyéb beavatkozások és kezelések közismert, valamint a Szolgáltató által a Pácienssel ismertetett kockázatain túl esetenként előre nem látható, speciális, elsődlegesen esztétikai panaszokat, tüneteket, következményeket okozó elváltozások, bevérzések, bőr elszíneződések, változó vastagságú hegek, torzulások stb. keletkezhetnek a Páciens által kért egyes beavatkozások következtében, melyekért a Szolgáltató nem felel abban az esetben, ha minden tekintetben a szakma szabályai és a beavatkozásra/kezelésre irányadó protokollok szerint járt el. Az ilyen kockázati tényezők, panaszok és tünetek felmerülése a Páciens oldalán nem minősül a Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, így ezekért a Szolgáltató a felelősségét teljességgel kizárja.

 

8.4 Nem terheli felelősség a Szolgáltatót olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, melyek abból erednek, hogy a Páciens jelen ÁSZF-ben, vagy a külön szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, a kezelést végző orvos vagy a Szolgáltató nevében eljáró kezelő személy által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be.

 

8.5 A Szolgáltató által nyújtott összes szolgáltatás igénybevétele előtti orvosi vagy kezelő által felvett anamnézisen túlmutató, esetlegesen fel nem merült, vagy eltitkolt, de a kezelés és a Páciens által kívánt végeredmény szempontjából fontos, befolyásoló tényezőnek tekinthető információ visszatartásából eredő károk kizárólag a Páciens terhelik, azokért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

 

8.6 Egyes szolgáltatások esetén a Szolgáltató által javasolt és egyeztetett kontroll vizsgálaton a Páciens köteles megjelenni. Amennyiben a Páciens az ilyen kontroll vizsgálaton nem jelenik meg és/vagy a Szolgáltató kezeléssel kapcsolatos utasításait nem tartja be és/vagy más szolgáltatónál jelentkezik a kezeléssel/beavatkozással kapcsolatban esetlegesen felmerült probléma megoldása érdekében és/vagy a Szolgáltató által kezelt területen más szolgáltató által újabb beavatkozás történik, úgy a Szolgáltató mentesül a Páciensen korábban általa végzett kezeléssel/beavatkozással kapcsolatos minden felelősség alól.

 

8.7 A Szolgáltató a fenti eseteken túl mentesül továbbá a felelősség alól, ha a Páciens a javasolt kezelés(eke)t nem vette igénybe, és a panasza a be nem fejezett kezelés(i sorozat) következménye; a Páciens olyan egészségromlása és/vagy a felhasznált anyag ebből eredő meghibásodása vonatkozásában, amelyet a Páciens életmódja, rossz szokása vagy betegsége okoz; a Páciens nem megfelelő életvitele, dohányzás, alkoholfogyasztás vagy kábítószer, illetve gyógyszer hatása következtében kialakuló panaszok tekintetében; a Páciens számottevő súlyváltozása esetén; egyéb súlyos általános betegség esetén.

 

8.8 A Szolgáltató nem tehető felelőssé azokért az esetlegesen felmerülő költségekért és károkért, amelyek a Pácienst a Szolgáltatónál felmerült olyan vis maior helyzet miatt érik, melynek következtében a Szolgáltató időszakosan nem tudja a vállalt szolgáltatást teljesíteni. A jelen ÁSZF szempontjából vis maiornak minősül különösen a háború, természeti kár és a kezelőorvos vagy a Szolgáltató adott szolgáltatással kapcsolatos közreműködőjének bármely okból bekövetkező betegsége, halála, sztrájkja vagy időleges távolléte, valamint a Szolgáltató rendelőjét érintő közszolgáltatások szünetelése.

 

8.9 A Szolgáltató a Páciens és a vele érkező kísérők, hozzátartozók személyes holmijáért és tárgyaiért az IdealMed Orvos-Esztétikai Központ területén felelősséget nem vállal és nem köteles a Páciensnek és a vele érkező kísérőknek, hozzátartozóknak az IdealMed Orvos-Esztétikai Központ területén felejtett tulajdonát, személyes tárgyait megőrizni és/vagy az érintetthez eljuttatni.

 

8.10 A Szolgáltató a fentieken túl is csak olyan szerződésszegésért, illetve kárért tartozik felelősséggel, amelyet szándékosan okozott, és amely kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy a Szolgáltató magatartásával áll összefüggésben. A felelősség kizárása nem vonatkozik az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

 

9. Egyéb rendelkezések

 

9.1 A szerződés a megrendelt szolgáltatás teljesítéséig tartó határozott időre jön létre.

 

9.2 A Szolgáltató jogosult arra, hogy bármikor, de különösen jogszabályváltozások, szakmai előírások, protokollok, a nemzetközi partnerek standardjainak változása esetén a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítsa. A módosított ÁSZF a rajta feltüntetett időponttól hatályos, és a hatályba lépést megelőzően közzétételre kerül a Szolgáltató honlapján.

 

9.3 A Felek a szerződéskötés és teljesítése során kötelesek együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről, és ezek változásáról. A tájékoztatás elmaradásából, késedelméből adódó jogkövetkezmények az információ közlést nem, vagy késedelmesen teljesítő Felet terhelik.

 

9.4 A Páciens jogosult a Szolgáltatás nyújtónál igénybe vett kezeléssel/beavatkozással kapcsolatban a Szolgáltatónál panaszt tenni. A Szolgáltató köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a Pácienst a lehető leghamarabb, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban tájékoztatni. A panaszjog gyakorlása nem érinti a Páciensnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – a panasz kivizsgálása érdekében – a betegjogi képviselőt foglalkoztató szervhez és más szervekhez forduljon.

 

9.5 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a 2013. évi V. törvény (Ptk.), illetve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) rendelkezései az irányadóak.